">

"; }else{ echo ""; } //a kiallitas idopontja $start=explode(" ",$sor[1]); $end=explode(" ",$sor[2]); $s=explode("-",$start[0]); $e=explode("-",$end[0]); echo "\n"; $press_resz=explode("xxxxnyitvatartasxxxx",$sor[0]); $kiir=str_replace(" ", "  ", $press_resz[0]); echo "\n"; echo "\n"; if($press_resz[1]!=''){ echo "\n"; } echo "\n"; mysql_close($server); ?>
$sor[4]
$sor[3]
"; echo date("M j",mktime(0,0,0,$s[1],$s[2],$s[0]))." - ".date("M j, Y",mktime(0,0,0,$e[1],$e[2],$e[0])); echo "


",$kiir,"


Gallery Hours:",$press_resz[1],"